Skip to main content

Andmekaitsepoliitika

Andmekaitsepoliitika

Viimati muudetud: 22 dec 2022

Daikin Europe N.V. on Jaapani ettevõtte Daikin Industries Ltd. ainuomanduses olev tütarettevõte. Daikini kontsern ja selle Euroopa Tütarettevõtted toodavad, müüvad, levitavad ja turustavad kliimaseadmeid, kütte-, ventilatsiooni-, külmutusseadmeid ja -lahendusi.

Daikin Europe N.V. ja selle Euroopa Tütarettevõtted (siin ja edaspidi „DENV-G“, „meie“) ning emaettevõte Daikin Industries Ltd. (siin ja edaspidi „DIL“) on siiralt pühendunud Andmesubjektidelt (siin ja edaspidi „kasutaja“, „teie“) kogutud Isikuandmete kaitsele, mis on kogutud kas internetiväliselt, nt paberkandjal, lepingutes, avaldustes (siin ja edaspidi „Vormid“) või internetis Veebilehe www.daikin.eu (siin ja edaspidi „Veebileht“) või www.daikin.ee (veebileht vastavas riigis) või näiteks (aga mitte ainult) DENV-G (veebi)rakenduste, tarkvara ja digitaalsete tööriistade (siin ja edaspidi „Rakendused“) kaudu.

Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 679/2016 (GDPR), et

 • tagada läbipaistvus nende Isikuandmete olemuse kohta, mida kogume internetiväliselt Vormide kaudu ning internetis Veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu;
 • tagada kogutud Isikuandmete kasutamise läbipaistvus;
 • aidata Andmesubjektidel oma õigusi kasutada;
 • esitame käesoleva Andmekaitsepoliitika.
   

Teie Isikuandmete kaitse on meile oluline. Meie eesmärgiks on teie Isikuandmete töötlemine seaduslikul, asjakohasel ja läbipaistval viisil.

Lugege käesolev Andmekaitsepoliitika ja siin suurtähtedega esitatud põhimõisted kiirustamata läbi.

Kui teil tekib sellega seoses küsimusi või märkusi võtke meiega ühendust.

 

1. VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD, KAASVASTUTAVAD TÖÖTLEJAD JA VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Daikin Europe NV ja selle Euroopa tütarettevõtted asuvad Euroopa Liidus ja alluvad Isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 679/2016 (GDPR) ja kõikidele selle tulevastele rakendusmäärustele, mis kehtestatakse liikmesriigis, kus ettevõte asub.

 

ISIKUANDMETE VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

Teavitame teid sellest, et internetiväliselt Vormide kaudu ning internetis Veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu esitatud Isikuandmeid kasutab allpool kirjeldatud eesmärkidel Isikuandmete Vastutava Töötleja (vt põhimõisted) rollis Daikin Europe N.V., mille registrijärgne asukoht on Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (ettevõtte number 412.120.336). (vt põhimõisted).

Daikin Europe N.V. Euroopa Tütarettevõtted tegutsevad Isikuandmete Vastutava Töötleja rollis, Töödeldes Isikuandmeid, mis on kogutud internetiväliselt Vormide kaudu või internetis Veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu.

 

ISIKUANDMETE KAASVASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

On võimalik, et tulevikus määravad Daikin Europe N.V. ja DIL Isikuandmete kaasvastutavate töötlejatena kirjaliku kokkuleppe alusel ühiselt kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

On võimalik, et tulevikus määravad Daikin Europe N.V. ja selle Euroopa Tütarettevõtted Isikuandmete Kaasvastutavate Töötlejatena kirjaliku kokkuleppe alusel ühiselt kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (näiteks, kuid mitte ainult, juhtudel kui tütarettevõte on seoses projekti arendamisega tihedalt seotud Isikuandmete Töötlemisega kohalikul tasandil).

Eespool nimetatud juhtudel teavitatakse Andmesubjekte, kelle Isikuandmeid Kaasvastutavad Töötlejad töötlevad.

 

ISIKUANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Daikin Europe N.V. võib oma Euroopa Tütarettevõtete nimel tegutseda ka Isikuandmete Volitatud Töötleja rollis, Töödeldes Euroopa Tütarettevõtete kontrollitavaid Isikuandmeid internetis või internetiväliselt.

Kui on sõlmitud andmetöötluslepingud, võivad Daikin Europe N.V. Euroopa Tütarettevõtted Daikin Europe N.V. nimel ja juhendamisel tegutseda Isikuandmete Volitatud Töötlejatena.

 

2. KOGUTAVAD ISIKUANDMED JA KOGUMISE EESMÄRGID

DENV-G kogub, töötleb, registreerib, salvestab ja edastab vajalikul määral internetiväliselt Vormide kaudu või internetis veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu saadud Andmesubjektide Isikuandmeid, mis on kogutud näiteks järgmiste tegevuste käigus (kuid mitte ainult): Veebisaidi külastamine; Rakenduste kasutamine, registreerimisvormide täitmine internetiväliselt või internetis; nõuetele mittevastavusest teatamine; DENV-G-ga kontakteerumine; töökohataotluse esitamine; sotsiaalmeedia nuppude klõpsamine; tagasiside andmine (nt Vormide, toodete, Rakenduste, Veebisaidi, klienditeeninduse kaudu); uuringutele vastamine ja muud tegevused.

Isikuandmete esitamine on kas vabatahtlik või kohustuslik. Kui Isikuandmete esitamine on kohustuslik, märgistatakse see vastavalt. Kui Andmesubjekt ei saa anda või keeldub andmast Isikuandmeid, mille DENV-G on märkinud kohustuslikuna, ei saa DENV-G jätkata andmeobjekti poolt taotletud protsessi või tegevust.

Andmed on kohustuslikuna märgitud näiteks juhul, kui Andmesubjekt soovib esitada registreerimisvorme. Sellisel juhul vajab DENV-G registreerimistaotluse töötlemiseks mõnesid Isikuandmeid. Kui Andmesubjekt soovib registreeruda, kuid ei esita kohustuslikuna märgitud Isikuandmeid, ei saa DENV-G registreerimistaotlust aktsepteerida ega töödelda.

DENV-G võib Isikuandmeid koguda vastava Andmesubjekti nõusoleku alusel või ilma tema nõusolekuta, juhul kui: 1) tuleb täita seadusest tulenev kohustus; või 2) tuleb täita või täidetakse lepingut, milles Andmesubjekt on üks pooltest; või 3) esinevad Õigustatud Huvid, Avalikud Huvid või Olulised Huvid, mida kaitsta;  või 4) ametivõim on nõudnud, et DENV-G töötleks Isikuandmeid.

DENV-G võib teie Isikuandmeid edasi töödelda ainult juhul:

 • kui edasise töötlemise eesmärk on kooskõlas teie Isikuandmete esialgse kogumise eesmärgiga;
 • kui annate oma nõusoleku edasiseks Töötlemiseks eesmärgil, mis on uus ega ühildu teie Isikuandmete esialgse kogumise eesmärgiga.

Punktide 2.1. ja 2.2 all on esitatud Isikuandmed, mida kogume, ja nende kogumise eesmärgid.

 

2.1. ISIKUANDMED, MIDA TEILT VÕI KOLMANDATELT ISIKUTELT KOGUME.

Sõltuvalt konkreetse Töötlemise eesmärgist võidakse teil paluda meile esitada vajalikul hulgal erinevat liiki Isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev ja -koht, tiitel, aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, keel, riik, kodakondsus, isikutunnistus, juhiluba, isikukood, passi number, teave õppekava kohta, ametikoht, kliendinumber, isiklik sotsiaalmeedia URL, krediitkaardi andmed, eelistused, huvid, tagasiside.

Sõltuvalt konkreetse töötlemise eesmärgist võidakse teil paluda meile esitada vajalikul hulgal Erikategooriatesse kuuluvaid Isikuandmeid (nt  kuuluvus ametiühingusse, terviseandmed). DENV-G töötleb Erikategooriatesse kuuluvaid Isikuandmeid vastavalt GDPR-le järgmistel alustel: 1) Andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul; või  2) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja/või Isikuandmete vastutava töötleja või Andmesubjekti õiguste kaitsmiseks tööhõive ja sotsiaalkindlustusseaduse kontekstis; või 3) Andmesubjekti Oluliste Huvide kaitseks; või 4)  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või 5) olulise Avaliku Huvi korral.

Samuti kasutame teie poolt kolmandatele isikutele, näiteks teenusepakkujatele esitatud Isikuandmeid, või avalikke Isikuandmeid, nagu üldiselt teadaolevad Isikuandmed, teie veebisaidil või blogis esitatud Isikuandmed või teie avalikult juurdepääsetavasse sotsiaalmeedia profiili postitatud andmed.

DENV-G võib Isikuandmeid saada kolmandate isikute kaudu ka pärast ettevõtete ühinemist, ülevõtmist või muud ümberkujundamist.

 

2.1.1 Isikuandmete kogumise eesmärgid

Kasutame ülalnimetatud kogutud Isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Need on esitatud allpool.

 

Ärijuhtimine ja kliendihaldus

DENV-G peab suutma täita lepinguid nõuetekohaselt ja korralikult ning suutma läbi viia kõiki seadusega ette nähtud ja raamatupidamisega seotud protsesse. Selleks vajab DENV-G Isikuandmeid, mida Andmesubjektid esitavad internetiväliselt Vormide kaudu või internetis Veebisaidi ja Rakenduste kaudu. Vastavalt määrusele (EL) nr 679/2016 ei ole lepingute täitmiseks vaja lepinguosaliseks oleva või selleks saava Andmesubjekti nõusolekut. Andmesubjekti nõusolekut ei ole vaja, kui tuleb täita seadusest tulenev kohustus.

DENV-G kasutab Isikuandmeid (nt nimi, riik, kodakondsus, e-posti aadress, kliendinumber, krediitkaarditeave) klientidega suhtlemise korraldamiseks ja tarbijateenuste osutamiseks, et:

 • enne lepingu sõlmimist hinnata, kas kliendile oleks võimalik müüa tooteid või osutada teenuseid; või
 • töödelda klientide kirjalikke taotlusi, klientide esitatud toodete ja teenuste tellimusi ning tagasisaatmistaotlusi; või
 • tuvastada kliente ja võtta nendega ühendust allahindluse pakkumiseks; või
 • teavitada kliente tarbijate õigustest ja ostetud toote või teenusega seotud lisateenustest; või
 • teavitada kliente Daikini reklaamikampaaniatest ja -üritustest ning saata neile vastavaid kutseid; või
 • hallata juurdepääsu DENV-G ruumidele, Veebisaidile ja Rakendustele; või
 • korraldada ja teostada hooldustöid klientidele ja paigaldajatele; või
 • teavitama kliente lähenevatest hooldustähtaegadest.
   

Toodete turustamine

DENV-G kasutab Isikuandmeid toodete turustamiseks, , lepingu / seadusest tuleneva kohustuse täitmise klausli alusel, ja eriti selleks, et:

 • hõlbustada meie Euroopa Tütarettevõtetel toodete turustamist ja teenuste osutamist volitatud asutuste, Äripartnerite, Veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu; või
 • aidata turustajatel tooteid, varuosi ja teenuseid tarnida (näiteks lisatakse ostetud toote transportimisel Isikuandmed saatelehele);  või
 • parandada müüki ja teenuseid, tehes klientidele pakkumisi; või
 • parandada ja kiirendada meie toodete ja teenuste turustamist; või
 • jälgida paigaldiste tehnilisi andmeid ning lepingute ja projektide olekut; või
 • korraldada ja läbi viia koolitusi klientidele, paigaldajatele, töötajatele ja alltöövõtjatele.
   

Tarnijate haldamine

DENV-G kasutab Isikuandmeid, et pidada arvestust tarnijate ja teenuseosutajate üle, registreerida ja hallata ostjate tellimusi, ärikulusid ning tarnijate või teenuseosutajate esitatud arveid, lepingu / seadusest tuleneva kohustuse täitmise klausli alusel.

 

Otseturundus

DENV-G on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (sh soojuspumpade ja külmutusseadmete) ja -lahenduste juhtiv tootja ja tarnija. DENV-G saab pakkuda just teile ja teie vajadustele kohandatud teavet (nt kasutades tehinguandmeid, saab DENV-G teavitada teid tehtud ostuga seotud teenustest ja pakkumistest ning anda soovitusi. Seda nimetatakse otseturunduseks).

DENV-G kasutab kogutud Isikuandmeid, avalikkusele kättesaadavaid Isikuandmeid (nt internetis kättesaadavat teavet, otsingutulemusi, sotsiaalmeedia tulemusi) või kolmandatelt isikutelt (nt internetiteenuse pakkujad) saadud Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ja uute klientide leidmiseks.

DENV-G kasutab otseturundust ka selleks, et korraldada ettevõttesiseseid üritusi, reise, ettekandeid ning kohtumisi töötajate, klientide ja Äripartneritega.

DENV-G teostab otseturundust mitmesuguste kanalite kaudu, sh mobiiltelefonide tekstisõnumid, küsitlused, e-kirjad, veebisaidid, veebireklaamid, andmebaasi turundus, Rakendused ja üritused.

DDENV-G teostab otseturundust lähtudes oma. Õigustatud Huvist järgida ettevõtte eesmärke.

DENV-G saab teostada otseturundust Andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul. Kui te ei soovi saada väga personaalset pakkumist, ei peaks te küsimise korral nõustuma otseturundusmaterjalide saamisega.

DENV-G kohustub tagama otseturundusteabe selgesõnalise ja piisava esitamise, kasutades selleks saaja poolt määratud kanalit, et vältida võimalikult suures ulatuses häirimisest tingitud ebameeldivusi.

 

Toodete ja teenuste kvaliteedi parandamine

DENV-G või muud Daikini kontserni ettevõtted koguvad Isikuandmeid DENV-G-le või teistele Daikini kontserni ettevõtetele edastatud Vormide, töökohataotluste, uuringute, päringute, kommentaaride ja tagasiside kaudu.  DENV-G kasutab kogutud andmeid lähtudes oma Õigustatud Huvist tegeleda äritegevusega või Andmesubjekti nõusolekul järgmistel eesmärkidel:  oma toodete ja teenuste täiustamiseks; täiendavate uuringute läbiviimiseks; analüütiliste, riski-, turundus- ja muude mudelite väljatöötamiseks ning statistika jaoks. DENV-G kasutab teie tehinguandmeid ka globaalsete mudelite väljatöötamiseks ja analüüside tegemiseks.

Näide: võimalik, et DENV-G peab leidma inimeste arvu, kes on ostnud konkreetse Daikini toote või on taotlenud teatud teenust.

Seoses sellega võtab DENV-G endale kohustuse Isikuandmeid koondada võimalikult anonüümses või Pseudoanonüümses vormis, kindlustamaks, et Isikuandmete seotus teiega ei oleks kergesti või üldse mitte tuvastatav.

Isikuandmete Töötlemist statistilistel eesmärkidel õigustab eriti DENV-G soov teha strateegilisi valikuid, mis aitaksid parandada ettevõtte turupositsiooni ning pakkuda teile paremaid tooteid ja teenuseid.

Isikuandmeid saab kasutada ka DENV-G protsesside hindamiseks, lihtsustamiseks ja täiustamiseks, näiteks kampaaniate, protseduuride ja müügi optimeerimiseks, nii internetis Veebisaidi ja/või Rakenduste kaudu kui ka internetiväliselt.

Näide: kui te ei ole menetlust või müügiprotsessi lõpetanud, võime teiega ühendust võtta, et teada saada, mis valesti läks ja kas me saame teid aidata. Sel juhul on suhtlus piiratud selle konkreetse menetluse või protsessi raames tehnilise ja administratiivse toe pakkumisega.

 

Värbamine ja valimine

DENV-G kogub talentide leidmiseks tööotsijate ja kindlale kohale (nt vabad töökohad, rahvusvaheline praktika, üliõpilase tööpraktika) kandideerijate Isikuandmeid, nagu (kuid mitte ainult) nimi, e-posti aadress, telefoninumber, õppekava alane teave, avalike sotsiaalmeedia profiilide URL. Töötlemine on lubatud, sest kandidaadid astuvad vabatahtlikult samme DENV-G-ga lepingu sõlmimiseks.

Taotlejate esitatud Isikuandmeid (mis saadakse Vormide täitmisel, isikliku konto registreerimisel Veebisaidil või Rakendusse sisenemisel) kasutatakse taotluste töötlemiseks, kandidaatidega ühenduse võtmiseks inimressursside juhtimisega seotud tegevuste jaoks, töölevõtmise protsesside haldamiseks (nt kandidaatide kutsumine intervjuudele ja kirjalike testide läbiviimiseks) ning töölepingute koostamiseks.

DENV-G kohustub kustutama oma arhiividest Isikuandmed, mis kuuluvad kandidaatidele, keda valimisprotsessi lõpuks ei palgatud, kui puudub õigustatud põhjus nende andmete säilitamiseks.

 

Personalihaldus ja palgatulu

(Töö)lepingu täitmiseks kasutab DENV-G Isikuandmeid töötajate haldamiseks, eelkõige:

 • töölepingute ja palgaarvestuse haldamine ja sellekohase arvestuse pidamine; ja/või
 • palkade maksmiseks; ja/või
 • arvestuse pidamine töötajate töölevõtmise, reisimise ja koolitustegevuse üle; ja/või
 • suhtlemine ravikindlustusseltsidega; ja/või
 • töötajatele kindlustuse, ettevõtte vara ja tulemustasude pakkumine.
   

Raamatupidamine

DENV-G kasutab Isikuandmeid, lepingu täitmise klausli alusel raamatupidamises järgmistel eesmärkidel:

 • tehingute kohta arvestuse pidamine; või
 • müügi ja osutatud teenuste kohta arvete väljastamine; või
 • maksudeklaratsioonide ja nendega seotud vormide täitmine maksukohustuste täitmiseks; või
 • tehingute aruannete põhjal statistika koostamine (näiteks seoses tehingute arvu ja piirkonnaga); või
 • asjakohaste õigusaktide ja regulatiivsete nõuete järgimiseks nii riiklikul, Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil.
   

Õiguslikud nõuded ja vaidlused

Võime kasutada Isikuandmeid tõendusmaterjalina DENV-G või nende, keda ettevõte esindab (nt vaidluste korral), õiguste kindlakstegemisel, kasutamisel ja kaitsmisel mis tahes riigi kohtutes (muu hulgas näiteks DENV-G õigus kaitsta end ebaausa konkurentsi tagajärgede eest või DENV-G õigus tasumata arve sissenõudmiseks).

 

Pettuse või kuritegevuse ennetamine

Samuti võime kasutada Isikuandmeid, et ennetada, avastada ja uurida kuritegusid ja küberriske õigustatud huvi korral või kui avaliku võimu kandja seda nõuab.

 

Ettevõtte äritegevus ja majandamine

DENV-G edastab ja/või kasutab koos DIL-i ja/või teiste Daikini kontserni ettevõtete ja/või Äripartneritega kogutud Isikuandmeid ainult vajaduse korral ja seoses tulemuste ja äritegevusega seotud perioodiliste aruannete, äriplaanide ja ettevõtte strateegiate väljatöötamisega. Töötlemise aluseks on DENV-G Õigustatud Huvi tegeleda äritegevusega,

DENV-G töötleb teise Daikini kontserni kuuluva ettevõtte poolt seaduslikult kogutud Euroopa kodanike Isikuandmeid, kui selleks puudub õiguslik takistus (nt konfidentsiaalsuskohustus või andmekaitset käsitlevate õigusaktide säte).

DENV-G on seoses kontsernisisese suhtlusega võtnud endale kohustuse rakendada kõiki asjakohaseid Isikuandmete kaitse meetmeid vastavalt määrusele (EL) 679/2016.

 

2.2. ISIKUANDMED, MILLE SAAME, KUI KASUTATE VEEBILEHTE JA/VÕI RAKENDUSI

2.2.1 Isikuandmete kogumise eesmärgid

Kui külastate Veebisaiti ja/või Rakendusi, kogub DENV-G mõnesid teie Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

Veebisaidi ja/või Rakenduste kasutamise hõlbustamine

Mõnede Isikuandmete (nt IP-aadress, sisselogimisandmed) kogumisega Andmesubjekti nõusoleku või Õigustatud Huvi alusel saab DENV-G Veebilehte ja/või Rakendusi teie vajadustele vastavaks kohandada.

DENV-G kogub Küpsiste abil automaatselt mõnesid Isikuandmeid, nagu seadmepõhised andmed (nt IP-aadress, veebilehitseja tüüp), külastusteave (nt otsingupäringud), asukoha tuvastamise teave ( nt wifi pöörduspunkti kaudu), et hõlbustada Veebisaidi ja/või Rakenduste kasutamist ning muuta see mugavamaks.

Näide: salvestame Küpsise kaudu teie kasutajanime ja parooli, et toetada ja lihtsustada tuvastamisprotsessi, et te ei peaks iga külastuse ajal sisestama oma isikutunnuseid või Isikuandmeid.

DENV-G kasutab erinevaid Küpsiste tüüpe: vajalikud, funktsionaalsed, sotsiaalmeedia lisandmoodulite kasutamist jälgivad, kolmandate isikute reklaamidega seotud, esimese osapoole analüüsiga seotud. Küpsiste kohta saate lisaks lugeda meie „Küpsisepoliitikast“. Selles kirjeldame, mis on Küpsised, mis tüüpi Küpsiseid me kasutame ja miks.

 

Andmesubjektide huvide ja eelistuste jälgimine

DENV-G võib oma Veebisaidil ja/või Rakendustes, Andmesubjekti nõusoleku või Õigustatud Huvi alusel jälgida süstemaatiliselt ja korrapäraselt Isikuandmeid Automatiseeritud Otsuste Tegemise tehnoloogiate /Profiilianalüüsi Tegemise ja Küpsiste abil. Seda selleks, et hinnata teatavaid füüsilise isikuga seotud isiklikke aspekte, täpsemalt selleks, et analüüsida ja prognoosida füüsilise isiku tulemuslikkust töökohal, majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, usaldusväärsust, käitumist, asukohta või hetki (asukoha tuvastamine).

Lisateavet leiate meie „Küpsisepoliitikast“.

 

3. KAS KOGUTUD ISIKUANDMED AVALIKUSTATAKSE KOLMANDATELE ISIKUTELE?

DENV-G võib eespool nimetatud eesmärkidel vajada kolmandatelt isikutelt teenuseid, nõustamist ja/või abi, sealhulgas, kuid mitte ainult, Rakenduste hooldamist ja veaparandusi, Rakenduste ostmist, andmete hostimist, nõustamist, et olla kooskõlas seaduste ja eeskirjadega, Rakenduste arendamist, inimressurssidega seotud teenuseid, tarneteenuseid, internetiteenuse pakkujate teenuseid, statistika koostamist jm.

Seoses sellega võime vajalikus ulatuses edastada või avalikustada kogutud Isikuandmeid mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, alltöövõtjatele ja äripartneritele, kes on DENV-G või Daikini kontserni suhtes kolmandad isikud.

Iga kord, kui peame edastama või avalikustama mõned kogutud Isikuandmed kolmandatele isikutele, välja arvatud kolmanda isiku Õigustatud Huvi korral, tagab DENV-G, et selle kolmanda isikuga on sõlmitud andmete töötlemise leping vastavalt määruse (EL) nr 679/2016 sätetele. Lepingus nõutakse, et kolmas isik järgiks eelnimetatud määruse põhimõtteid ja sätteid ning kasutaks asjakohaseid turvastandardeid.

 

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE (ELi VÄLISTESSE) RIIKIDESSE

DENV-G edastab ja kasutab ülalkirjeldatud eesmärkide ulatuses Euroopa Liidus asuvate Andmesubjektide Isikuandmeid koos DIL-i ja/või teiste Daikini kontserni kuuluvate äriühingute ja/või Äripartneritega, mis asuvad mis tahes ELi välises riigis.

Teatame, et DENV-G on kehtestanud standardsed lepingutingimused ja asjakohased kaitsemeetmed Daikin Europe'i ja DIL-i vahelise Isikuandmete edastamise kohta. Iga kord, kui Isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki, kohustub DENV-G:

 • tagama piisava kaitsetaseme, kehtestades selleks asjakohased kaitsemeetmed ja järgides määruse (EL) nr 679/2016 sätteid;
 • edastama Isikuandmeid järgmistel alustel:
  • a) Euroopa Komisjoni piisavuse otsused; kui mitte, siis
  • b) lepingu tüüptingimused / siduvad ettevõtlusreeglid; kui mitte, siis
  • c) asjakohase järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud tegutsemisjuhend / ametlikud turvasertifikaadid.
 • edastama Isikuandmeid Andmesubjekti, kelle Isikuandmeid kuuluvad edastamisele nõusoleku alusel või määruse (EL) nr 679/2016 artiklis 49 sätestatud erandite alusel, kui ei ole võimalik edastada eespool nimetatud punktide a), b), c) alusel.

 

5. SÄILITAMINE JA KRITEERIUMID

DENV-G ei säilita teie Isikuandmeid igavesti. Kasutame teie Isikuandmeid nii palju kui vajalik ja ainult eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Kui seda eesmärki enam ei ole, kohustume Isikuandmed kustutama, kui nende arhiveerimine ei ole rahvusvahelisel, Euroopa või riiklikul tasemel seadusega nõutav.

Isikuandmete salvestamisel lähtutakse seadusjärgsest säilitamise ajast (mis on sageli kümme aastat ja kestab kuni lepingu või ärisuhte lõppemiseni). See aeg võib olla pikem, kui seda on vaja meie õiguste kasutamiseks.

Kui säilitamise aeg ei ole seadusega määratud, võib see olla lühem vastavalt ühele järgmistest kriteeriumidest (kuid mitte ainult): lepingu pikkus ja seaduslikud kohustused; äri- ja organisatsioonilised vajadused; pikaajalised ärisuhted; otseturundusega tegelemine; statistika.

Mõned asjad saavad selgemaks, kui neid vaadeldakse pikema ajavahemiku jooksul. Sel põhjusel võib teatud tüüpi Isikuandmete jaoks olla vajalik pikem ajavahemik (nt andmed, mis on vajalikud turundus- ja riskimudelite kujundamiseks).

Nagu öeldud, kohustub DENV-G töötama võimalikult suures osas koondatud, anonüümsete või Pseudonüümsete Isikuandmetega ning katkestab kõikidel juhtudel võimalikult kiiresti andmete seose üksikisikutega.

 

6. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA JA KUIDAS NEID KASUTADA

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete kaitse või oma õiguste kasutamise kohta, võite alati meiega ühendust võtta, kirjutades Daikin Europe N.V.-le selle Euroopa Tütarettevõttele, helistades Daikin Europe N.V.-le või mõnele selle Euroopa Tütarettevõttele, saates postiga selleks ettenähtud Vormi või esitades Vormi, mis on saadaval internetis meie Veebisaidil ja/või Rakendustes jaotise „võtke meiega ühendust“ all.

Kui teie Isikuandmed kuuluvad Töötlemisele, on teil Andmesubjektina mitmesugused õigused, mida saate allpool esitatud viisil kasutada.

Alati, kui soovite oma õigusi kasutada, olge võimalikult konkreetne. DENV-G saab korralikult vastata ainult päringutele, mis on esitatud piisavalt üksikasjalikult. DENV-G võib teie identiteedi võimalikult täpselt kinnitama, et vältida seda, et keegi teine kasutab teie õigusi. 

 

Teil on võimalus pääseda juurde oma Isikuandmetele

Kui soovite saada juurdepääsu oma Isikuandmetele, mida DENV-G töötleb, või kui soovite rohkem teada saada:

 • Töötlemise eesmärkide kohta;
 • asjaomaste Isikuandmete kategooriate kohta;
 • saajate kategooriate kohta, kellele Isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse;
 • kavandatud säilitamise perioodi või selle perioodi kindlaksmääramise kriteeriumite kohta;
 • Andmesubjekti õiguste kohta;
 • õiguste kohta, mida saate seoses meiepoolse andmete Töötlemisega kasutada;
 • Automatiseeritud Otsuste Tegemise, sealhulgas Profiilianalüüsi tegemise olemasolu ja kavandatud tagajärjed;

ja mis tahes muu kättesaadava teabe kohta, mis on seotud teie Isikuandmete Töötlemisega, täitke järgmine Vorm klõpsates siia.

Kasutame Isikuandmeid, mille te meile Vormi kaudu edastate, ainult selleks et teie taotlust kontrollida ja töödelda.

Kui kasutate oma juurdepääsuõigust, annab DENV-G teile võimalikult täieliku Isikuandmete nimekirja või koopia.

 

Võite oma Isikuandmeid täiendada / parandada / kustutada / nende töötlemist piirata

Võib juhtuda, et teatavad Isikuandmed, mis DENV-G-l teie kohta on, ei ole (enam) õiged.. Samuti võib juhtuda, et soovite meile edastatud Isikuandmetele midagi lisada. Võite alati taotleda oma Isikuandmete parandamist või täiendamist, klõpsates siia.

Kui soovite, et DENV-G teie Isikuandmed kustutaks, töödeldakse teie taotlust, välja arvatud juhul, kui kustutamisega seoses ei esine seadusest või Õigustatud Huvidest tulenevaid takistusi ega vastuolusid. Kui soovite taotleda oma Isikuandmete kustutamist, klõpsake siia.

Isikuandmete töötlemise piiramise taotlemiseks võite alati klõpsata siia.

 

Võite taotleda Isikuandmete ülekandmist endale või kolmandatele isikutele

Kui teie Isikuandmeid koguti elektrooniliselt, võite taotleda meile esitatud Isikuandmete ülekandmist endale või kolmandatele isikutele, klõpsates siia.

 

Võite tagasi võtta oma nõusoleku oma Isikuandmete Töötlemiseks

Pidage meeles, et iga kord, kui annate DENV-G-le nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal sama lihtsalt, nagu te selle andsite, tagasi võtta, järgides selleks soovitatud protseduuri.

Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võite seda alati teha, klõpsates siia.

 

Võite esitada vastuväite Töötlemisele või esitada vastuväite ainuüksi Automatiseeritud Otsuste Tegemisel põhinevale Töötlemisele

Kui te ei nõustu sellega, kuidas DENV-G töötleb teatud Isikuandmeid, võite esitada sellekohase vastuväite klõpsates siia. Töötleme vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui mittetöötlemiseks on õigustatud põhjused või seadusest tulenevad põhjused (näiteks lükatakse vastuväide tagasi, kui Isikuandmete Töötlemine on toimunud pettuste vastu võitlemise eesmärgil).

Kui te ei nõustu ainuüksi Automatiseeritud Otsuste Tegemisel põhineva Töötlemisega (sealhulgas Profiilianalüüsi tegemisega), millel on õiguslikud tagajärjed või mis mõjutab Andmesubjekti sarnasel viisil, võite alati esitada sellekohase vastuväite, klõpsates siia.

Kui te ei nõustu sellega, kuidas DENV-G Töötleb teie Isikuandmeid või kui teil on sellega seoses muid küsimusi, võite alati pöörduda oma elukohariigi andmekaitseasutuse poole (näiteks kui elate Belgias, võite võtta ühendust asjaomase Andmekaitseasutusega: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

 

7. ANDMEKAITSEAMETNIK

DENV-G andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

 • e-posti aadress: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka  530-8323, Japan.
   

8. ALAEALISED

DENV-G ei töötle oma Veebisaidi ega Rakenduste kaudu alla 16-aastaste füüsiliste isikute Isikuandmeid, ei tee neile kaubanduslikke pakkumisi ega püüa nendega ühendust võtta, v.a juhul, kui nende seaduslik esindaja on selleks nõusoleku andnud.

 

9. TURVAMEETMED ISIKUANDMETE KAITSMISEKS

DENV-G on rakendanud asjakohaseid turvameetmeid, et säilitada vastavalt määrusele (EL) 679/2016 edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud Isikuandmete terviklikkus ja turvalisus ning vältida nende juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotamist, muutmist, loata avalikustamist või nendele juurdepääsu.

 

10. PRIVACY BY DESIGN

DENV-G commits before starting Processing activities using new technologies to carry out data protection impact assessments in accordance with GDPR and by undertaking appropriate actions accordingly.

 

10. PRIVAATSUST TAGAV ÜLESEHITUS

DENV-G kohustub enne Töötlemise alustamist võtma kasutusele uued tehnoloogiad, et hinnata andmekaitse mõju vastavalt GDPR-le ja et rakendada selle põhjal asjakohaseid meetmeid. 

 

11. EDASISED MUUDATUSED ANDMEKAITSEPOLIITIKAS

DENV-G teeb regulaarseid jõupingutusi Isikuandmete parema kaitsmise nimel. Käesolevat Andmekaitsepoliitikat võidakse muuta või ajakohastada õigusaktide alusel, mis kehtestatakse tulevikus rahvusvahelisel, Euroopa või riiklikul tasandil.

DENV-G teavitab teid kõikidest käesoleva Andmekaitsepoliitika sisulistest muudatustest interneti kaudu (näiteks veebisaidi esimese külastuse ajal või iga kord kui seda Andmekaitsepoliitikat oluliselt uuendatakse) või muul viisil.

Meie Andmekaitsepoliitika uusim versioon on alati saadaval aadressil www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy. Iga Rakenduse Andmekaitsepoliitika leiab klikkides selles alajaotusele „Andmekaitsepoliitika“. 

 

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?