Daikini vastutus keskkonna eest

Vastutus keskkonna eest

Loome jätkusuutlikke sisekliimalahendusi

Daikini eesmärk on pakkuda nii elamu-, kommerts- kui tööstussektorile kõige turvalisemaid ja tõhusamaid jahutus- ja küttelahendusi nii praegu kui tulevikus.

Oleme teadlikud sellest, et meie kohustus on keskkonda kaitsta ja keskkonnasäästlikkus on kõikide meie poliitikate ja tavade keskne põhimõte. Daikini tegevus on kooskõlas keskkonnakaitse põhimõtetega, sest see on mõistlik nii majanduslikus kui ökoloogilises mõttes.

Daikini vastutus keskkonna eest

Daikini keskkonnakaitse algatused üle maailma

Kui soovite rohkem teada saada Daikini keskkonnakaitse algatustest üle maailma, külastage palun Daikin Industries Ltd ettevõtte sotsiaalse vastutuse veebisaiti.

Daikin Europe N.V. keskkonnakaitse eesmärgid

Ettevõttel Daikin Europe on kindel tegevusplaan keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitse eesmärkide osas, järgides standardit ISO14000. Daikin Europe koostab igal aastal nende tegevuste põhjal keskkonnamõju hindamise aruande. Loe lähemalt >>

Daikini keskkonnapoliitika põhineb järgmistel põhimõtetel:

Säästev energia kasutamine

Daikin Europe N.V. püüab pidevalt leida võimalusi oma tootmisüksuste energiakulu vähendamiseks ja säästvate energiaallikate kasutamiseks.

Vähendame külmaainete mõju keskkonnale ja suurendame oma toodete energiatõhusust

Daikin Europe N.V. on pühendunud oma toodete kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisele, vähendades külmaainete mõju ja suurendades energiatõhususust.

Jätkuvad püüdlused Euroopa tasandil

Daikin Europe N.V. kohandab pidevalt oma keskkonnapoliitikat, et see vastaks globaalsele, Euroopa ja kohalikule õiguslikule raamistikule. Edendame ja soodustame kõikide kohalduvate seaduste ranget järgimist ning koostame soovitusi nende rakendamise hõlbustamiseks.

Suurendame toodete ringlussevõtmist ja vähendame jäätmeid

Daikin peab tootearenduse etapi käigus silmas ringlussevõetavust, rakendades Lansinki redeli põhimõtet. Ringlussevõetavuse ja jäätmete vähendamisega arvestamine jätkub kogu toote eluea jooksul (tootmine, transport ja logistika, paigaldamine, hooldus jne), kuni toote vastutustundliku kästisemiseni tööea lõppedes.

Keemiliste ainete ja valmististe käsitsemine

Daikin Europe N.V. taotleb optimaalset ohutust kemikaalide käsitsemise ja hoiustamise vallas. See hõlmab ka uute ja ohutumate toodete otsimist olemasolevate tehnoloogiate asendamiseks.

Väiksema keskkonnamõjuga toodete väljaarendamine

Daikin järgib hoolikalt kõiki keskkonnaalaseid õigusakte. Lisaks sellele tagavad ettevõtte keskkonnasõbralikud hanketingimused toodete keskkonnamõju vastab uusimale tehnika tasemele.

Oleme eeskujuks keskkonnaalaste kohustuste täitmisel

Daikin soovib olla mudelettevõtte, pakkudes koolitust ja teavet oma tegevuse keskkonnamõjude kohta. Teeme koostööd ja suhtleme väliste organisatsioonidega, oma naabrite ja laiema kogukonnaga ning osaleme vastavate tööstusharude töörühmades.

* Lansinki redel: jäätmekäitluse põhimõtted või meetodid, mis on koostatud Hollandi parlamendiliikme Ad Lansinki poolt ja mida kujutatakse mitme pulgaga redelina. Redelipulgad tähistavad keskkonnasõbralike jäätmekäitlusviiside hierarhiat.

Lisateave