Skip to main content

Andmekaitsepoliitika põhimõisted

Rakendused – mis tahes Daikin Europe N.V. või mõne selle Euroopa tütarettevõtte poolt välja töötatud tarkvara, (veebi)rakendus, digitaalne tööriist;

 

Automatiseeritud otsuste tegemine (kui töötlemine põhineb ainuüksi sellel) – igasugune automatiseeritud protsessina toimuv töötlemine, milles on seega välistatud inimeste sekkumine või mõju tulemustele;

 

Äripartnerid – mis tahes isikud või ettevõtted, mis ei kuulu DENV-G-sse (Daikin Europe N.V. kontsern), kuid osaleb mingil määral DENV-G äritegevuses või on teinud DENV-G-ga ärialast koostööd või teeb DENV-G-ga koostööd Daikini kaubamärgiga toodete või teenuste tootmise ja/või tarnimise osas;

 

Küpsis – tähemärgijada sisaldav väike fail, mis saadetakse seadmesse, mille kaudu veebisaiti külastatakse. Kui sama veebisaiti uuesti külastatakse, võib küpsis lubada sellel veebisaidil tuvastada veebilehitseja, mille kaudu veebilehte külastati. Küpsised võivad salvestada kasutaja eelistusi ja muud teavet;

 

Daikini kontsern – ettevõtete grupp, mida juhib Daikin Industries Ltd. Need ettevõtted on Daikini kaubamärgiga toodete ja teenuste tootjad ja müüjad kogu maailmas;

 

Isikuandmete vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

 

Isikuandmete volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb antud andmesubjekti isikuandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt;

 

Andmekaitseametnik – füüsiline või juriidiline isik, kelle vastutusalasse kuulub: 

  • isikuandmete vastutava töötleja, tema volitatud töötlejate ja töötajate isikuandmete töötlemise alane teavitamine ja nõustamine; 
  • nende määrusele (EL) 679/2016 (GDPR) vastavuse kontrollimine;
  • nõustamine, mis aitab koostada andmekaitselist mõjuhindamist; 
  • kontaktisikuna tegutsemine ja kaebusega seotud või isikuandmete töötlemist uuriva järelevalveasutusega koostöö tegemine.
     

Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse paberkandjal, veebisaidi või rakenduste kaudu. Tuvastatav tähendab füüsilist isikut, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada kasutades selleks identifikaatorit, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebiidentifikaator või antud füüsilise isiku ühte või mitut füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi elementi;

 

DENV-G – ettevõtete grupp, kuhu kuuluvad Daikin Europe N.V.  (mille registrijärgne asukoht on Belgias) ja selle Euroopa tütarettevõtted. DENV-G toodab, müüb ja turustab Daikini kaubamärgi tooteid ja teenuseid Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ja SRÜ riikides;

 

DIL – Daikin Industries Ltd, mille peakontor asub Jaapanis, Daikini kontserni omanik, mis kontrollib selle ettevõtteid;

 

Euroopa tütarettevõtted – kõik Euroopas asuvad ettevõtted, mis toodavad, müüvad ja turustavad Daikini kaubamärgi tooteid ja teenuseid ning mida kontrollib Daikin Europe N.V.;

 

GDPR – lühend, mis tähistab isikuandmete kaitse üldmäärust, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

 

IP – internetiprotokolli (IP) aadress, internetiga ühendatud seadmele määratud number. Numbrid on tavaliselt määratud geograafiliste plokkidena. IP-aadressi võib sageli kasutada, et tuvastada asukoht, kust seade internetti on ühendatud;

 

Õigustatud huvi – isikuandmete vastutava töötleja või kolmanda isiku seaduslik huvi, mis ei ole vastuolus selle andmesubjekti huvide, põhiõiguste ja -vabadustega, kelle õigusi on vaja kaitsta, eriti kui andmesubjekt on laps;

 

Isikuandmete kaasvastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes määrab koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

 

Isikuandmed – mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;

 

(Isikuandmete) töötlemine – mis tahes automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, näiteks andmete kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, tutvumine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, vastavusse viimine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; 

 

Profiilianalüüsi tegemine – igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isiku teatud isiklike aspektide hindamiseks, eriti antud füüsilise isiku nende aspektide analüüsimiseks ja ennustamiseks, mis on seotud edukusega töökohal, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

 

Pseudonümiseerimine (või pseudonüümne või pseudonümiseeritud) – isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam seostada konkreetse andmeobjektiga ilma täiendava teabe kasutamiseta, tingimusel et selline lisateave hoitakse eraldi ja selle suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, tagamaks et isikuandmeid ei seotaks tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

 

Avalik huvi – mis tahes seadusest tulenev või ametivõimudepoolne avalik huvi;

 

Isikuandmete erikategooriad – igasugused isikuandmed, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või kuuluvuse ametiühingusse, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, mida töödeldakse füüsilise isiku ainuomase tuvastamise eesmärgil, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta;

 

Olulised huvid mis tahes huvid, mis on andmesubjekti või teise füüsilise isiku elus olulised;

 

Veebisait – DENV-G veebisait (Daikin Europe N.V. grupp), mis on kättesaadav järgmise lingi alt: www.daikin.eu

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?