Skip to main content

Juriidiline teatis

Juriidiline teatis

Daikin Europe N.V. veebisaidi mistahes kasutamisele kehtivad järgmised tingimused (edaspidi nimetatakse ühiselt ‘Juriidiline teatis’). Daikini veebisaiti avades ja kasutades aktsepteerita Juriidilise teatise versiooni, mis kehtib veebisaidi kasutamise hetkel. Daikin jätab endale õiguse Juriidilist teatist aeg-ajalt muuta Daikini äranägemisel ja ilma eelneva teatamiseta. Veebisaidi kasutamise jätkamine tähendab täiendatud Juriidilise teatise aktsepteerimist. Teie vastutate selle eest, et olla kursis veebisaidi kasutamise hetkel kehtiva Juriidilise teatisega. Kui rikuta mõnda Juriidilise teatise tingimust, peatub automaatselt teie õigus veebisaiti kasutada.

Autoriõigus

Antud veebisaidi sisu ja ülesehitus on Daikini omand või Daikini poolt litsentsitud ning on kaitstud autoriõigusega ja muude intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Sisu lubamatu kasutamine mistahes viisil võib olla nende seadustega vastuolus. Kõik siinkohal selgesõnaliselt nimetamata õigused on kaitstud. Veebisaidi osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või salvestamine mistahes viisil on ilma Daikini eelneva kirjaliku loata keelatud. Võite taotleda selleks luba, kasutades seda vormi.

Välja arvatud lehed, millel on märge "prindi lehekülg", võite printida ainult ühe koopia teie isikliku mitteärilise kasutamise jaoks, eeldusel et teie poolt tehtud koopial säilitatakse kõik autoriõiguse ja omandi teated ning võimalikud lahtiütlused.

Kaubanimi/kaubamärgid

Kõik kaubanimed, kaubamärgid, logod ja pildid, mida kuvatakse Daikinile kuuluval veebisaidil praegu ja tulevikus, on Daikini või selle sidusettevõtete ainuomand või on litsentseeritud neile. Teiepoolset veebisaidi kasutamist ei tohi tõlgendada litsentsi või õiguse andmisena, otseselt või kaudselt, veebisaidil kuvatavate kaubanimede, kaubamärkide, logode ja piltide kasutamiseks ilma Daikini eelneva kirjaliku nõusolekuta. Võite taotleda selleks nõusolakut, kasutades seda vormi.

Linkide kasutamine

See veebisait sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mille üle Daikinil puudub kontroll. Daikin ei võta mingeid seisukohti mistahes veebisaidi suhtes, millele võite sattuda meie saidi kaudu.

Kolmandate osapoolte veebisaitide avamine meie veebisaidi kaudu toimub üksnes teie vastutusel. Daikin ei vastuta nende veebisaitide mistahes andmete, arvamuste, nõuannete või väidete õigsuse, ajakohasuse, usaldusväärsuse, adekvaatsuse, järjestuse või täielikkuse eest ega neil veebisaitidel pakutavate toodete või teenuste kvaliteedi eest.

Daikin pakub neid linke üksnes teie mugavuse huvides ja ainult informatiivsel otstarbel. Selliste linkide lisamine veebisaidile ei tähenda, et Daikin toetab või võtab endale vastutuse nende veebisaitide sisu või kasutuse suhtes. Daikin soovitab teil esmalt lugeda nende veebisaitide kasutustingimusi.

Daikini veebisaidile linkimine

Te võite linkida Daikini veebisaidile, tingimusel et oleks selgelt öeldud (lingis), et teie veebisaidi külastajad suunatakse edasi Daikini veebisaidile. Link ei tohi olla eksitav ning selle kasutamisel ei tohi Daikini veebisait olla kuvatav mõne muu veebisaidi osana. Näiteks raamimine või inline-linkimine Daikini veebisaidile pole lubatud ilma Daikini eelneva kirjaliku loata.

Võite taotleda selleks luba, kasutades seda vormi.

Linke ei tohi kuvada teie veebisaidil või mistahes kontekstis, mis sisaldab sisu või materjali, mida võidakse tõlgendada sündsusetu või kriminaalsena või mis rikub mõne kolmanda osapoole õigusi või soodustab nende rikkumist.

Garantii ja lahtiütlus vastutusest veebisaidi kasutamise eest

Daikin ei garanteeri pidevat või tõrgeteta ligipääsu sellele veebisaidile. Antud veebisaiti ja selle sisu pakutakse "nagu on" põhimõttel, andmata mingeid otseseid või kaudseid garantiisid, sealhulgas, kuid mitte ainult garantiid veebisaidi sisu kättesaadavuse, õigsuse, ohutuse, usaldusväärsuse, terviklikkuse või rikkumatuse kohta, samuti mitte kaudseid garantiisid kaubastatavuse või sobivuse kohta teatud otstarbeks.

Veebisait võib sisaldada tehnilisi või muid vigu, ebatäpsusi või trükivigu. Daikin võib muuta veebisaidi sisu, ülesehitust ja sellel pakutavaid teenuseid, sealhulgas toodete hindasid ja kirjeldusi mistahes ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Veebisaidil pakutav sisu või teenused võivad olla aegunud ja Daikin ei kohustu seda sisu või neid teenuseid uuendama.

Ei Daikin ega ükski tema partneritest, kes on seotud selle veebisaidi loomise, koostamise või edastamisega, ei vastuta mistahes otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste, põhjustatud kahjude või karistusliku iseloomuga kahjutasude eest, saamata jäänud tulu või äritegevuse katkestuste eest, mis on tingitud selle veebisaidi kasutamisest või kasutamise võimatusest, isegi kui Daikinit on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

Daikin ei võta mingit vastutust ega vastuta mistahes kahjustuste või viiruste eest, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid või muud vara, seoses selle veebisaidi kasutamise või külastamisega. Mõned jurisdiktsioonid ei luba teatud vastutuse välistamist või piiramist, nii et need piirangud või välistused ei pruugi teie puhul kehtida. Daikini vastutus on sellisel juhul piiratud maksimaalses seadusega lubatud ulatuses.

Kui te pole rahul mõne selle veebisaidi osaga, on teie ainus abinõu lõpetada ainult veebisaidi kasutamine.

Elektrooniline andmete esitamine

Esitades andmeid (sealhulgas teateid, dokumente ja faile) Daikinile elektronposti teel või veebisaidil olevate vormide kaudu, nõustute et:

  1. materjal ei tohi sisaldada midagi ebaseaduslikku või muul moel avaldamiseks sobimatut;
  2. enne materjali esitamist võtate tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et skannida ja eemaldada sellest võimalikke viiruseid ning muid risustavaid või lõhkuvaid funktsioone.
  3. Lisaks kohustute mitte tegema midagi, mis põhjustab antud veebisaidile ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suurt koormust.

Nõustute kindlustama, mitte kahjustama ja kaitsma Daikini ning selle ametnike, juhtide, töötajate, aktsionäride, agentide ja esindajate huve mistahes kolmandate osapoolte nõuete, kohustuste, kahjude ja/või kulude eest, mis tulenevad teiepoolsest veebisaidi ebaõigest kasutamisest, Juriidilise teatise rikkumisest või intellektuaalomandi õiguse või teiste eraisikute või juriidiliste isikute mistahes muude õiguste rikkumisest, mis on toime pandud teie poolt või teiste isikute poolt teie konto kasutamisel.

Andmekaitse ja küpsised

Mistahes isikuandmeid, mida Daikin teilt veebisaidi kasutamisel kogub, töödeldakse vastavalt meie Andmetekaitsepoliitikale ja Küpsiste teatisele. Kinnitate, et seda veebisaiti kasutades nõustute oma isikuandmete kasutamise ja töötlemisega vastavalt meie Andmekaitsepoliitikale ja Küpsiste teatisele.

Kohaldatavad seadused ja kohtualluvus

Daikin haldab ja kontrollib antud veebisaiti oma asukohtadest Belgias. Seetõttu loetakse sellel veebisaidil olevat infot esitatuks Belgias ning sellele kehtivad Belgia seadused, välistades võimalikud seaduste konfliktid. Maksimaalses seadusega lubatud ulatuses nõustute Brüsseli kohtute erandliku kohtualluvusega.

Muud tingimused

Kui mõni käesoleva Juriidilise teatise säte muutub või kuulutatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või mistahes põhjusel jõustamatuks, loetakse vastav säte antud Juriidilisest teatiseks lahutatavaks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust. Käesolev Juriidiline teatis on leping teie ja Daikini vahel selles käsitletavate küsimuste osas.

Antud veebisaiti haldab Daikin Europe N.V., Belgias asuv ettevõtte, juriidilise aadressiga 8400 Oostende (Belgia), Zandvoordestraat 300, registreeritud Oostende RPR-is ettevõtte registrinumbriga 412.120.336.

Versioon 1.3, mai 2013

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?