Skip to main content

Mu seadme sildil on prügikast. Mida see tähendab?

Toode on selle sümboliga märgistatud. See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga.

Ärge üritage süsteemi ise lahti võtta: toote ja muud osad peab lahti võtma kvalifitseeritud paigaldaja vastavalt asjakohastele kohalikele ja riiklikele õigusaktidele.

Toodet ja jäätmeid tuleb käidelda korduvkasutuse, ringlussevõtu ja taaskasutamisega tegelevas jäätmekäitlusettevõttes.

Õige kõrvaldamisega väldite negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohalike ametiasutustega.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?