Skip to main content

Daikini organisatsiooni kvaliteedi tunnustamine

Daikin Europe N.V. on läbi aastate tunnustust leidnud hästi juhitud ja organiseeritud ettevõttena, mis vastab kõikidele Euroopa tootmisstandarditele ja hoolitseb oma töötajate ohutuse ja heaolu eest. Daikin vastab kehtivatele tervishoiu- ja ohutuseeskirjadele ja kindlustab oma töötajatele tõhusa väljaõppe ja toetamise töökohal. Kuna Daikin Europe N.V. on pühendunud teiste piirkonna ettevõtete edendamisele ja julgustamisele, nähakse ettevõtet nii kohalikus plaanis kui Euroopas laiemalt ärikogukondade aktiivse ja pühendunud liikmena.

Vastavus J-SOx seadusele

J-SOx on Sarbanes-Oxley seaduse ehk SOx-i Jaapani versiooni lühend. SOx on Ameerika Ühendriikide õigusakt, mille koostasid Ameerika Ühendriikide poliitikud Sarbanes ja Oxley. Seadus on mõeldud läbipaistvuse tagamiseks ja investorite rahustamiseks pärast mitmeid ärimaailma tabanud raamatupidamise skandaale.

Alates 2008. aastast peavad kõik Jaapani aktsiaturul tegutsevad ettevõtted vastama selle seaduse Jaapani versioonile, finantsinstrumentidele ja väärtpaberite seadusele. Daikin Europe N.V. vastab J-SOx seadusele alates aprillist 2008.

Daikini vastus J-Sox’le

Vastusena Jaapani seadusele muutis Daikin oma süsteeme selliselt, et saaks kindlustada kõikide finantsaruandeid puudutada võivate tööprotsesside tõhususe kogu Daikini kontserni ulatuses.

Daikin hindab pidevalt neid süsteeme, et kindlustada J-SOx seaduses nõutava ettevõtte sisekontrolli tõhusus. Ettevõte on vajadusel alati valmis neid süsteeme kohandama, et kindlustada oma jätkuv vastavus J-SOx seadusele ja teistele seotud eeskirjadele.

ISO14001 sertifikaat

Daikini pühendumine keskkonna kvaliteedi kaitsmisele ja parandamisele on andnud sellele ihaldatud ISO14001 sertifikaadi.

ISO 14001 sätestab, et "Daikinil on tõhus keskkonnajuhtimissüsteem, mis kaitseb nii inimesi kui keskkonda oma tootmistegevuse, toodete ja teenuste võimalike mõjude eest, aidates samas säilitada ja parandada keskkonna üldist kvaliteeti."

Daikin on üks esimesi õhukonditsioneeride tootjaid, kes on saanud sellise tunnustuse osaliseks.

ISO9001 sertifikaat

Daikin Europe N.V. tootmisprotsessid vastavad kõikidele Euroopa tootmisstandarditele ja kvaliteedinõuetele. Samuti uuritakse pidevalt võimalusi, kuidas parandada nii seadmete võimsust kui kvaliteeti.

Daikin Europe N.V. sai meie Jaapani tehaste eeskujul 1993. aastal ISO 9001 sertifikaadi. Sertifikaat annab meie klientidele kindlustunde, et pöörame kvaliteedile suurt tähelepanu nii igas projekteerimise ja tootmise etapis kui ka müügijärgse teeninduse ajal. Samas kindlustab see, et Daikini kvaliteedisüsteem läbib regulaarselt nii ettevõtte siseseid kui väliseid auditeid.

2002. aasta aprillis viis Lloyd Register Quality Assurance uue ISO9001:2000 alusel läbi Daikin Europe N.V. auditi. Uus standard on orienteeritud äriprotsessidele ja osalevad ettevõtted peavad juhtima kõiki protsesse kliendi rahulolu tagamise suunas.

Meie motiveeritud töötajad püüavad asju pidevalt paremini teha ja kindlustavad, et Daikini tooted ja protsessid vastaksid alati ISO9001 sertifikaadi nõuetele.

ISO50001 sertifikaat

Alates 2006. aastast osaleb Daikin vabatahtlikult Flaami energiaauditi 2006.–2014. aasta lepinguperioodis. See on leping Flaami valitsuse ja suure energiatarbega ettevõtete vahel ning selle nõudmised on rangemad kui tavalised õiguslikud nõudmised. Selle lepingu eesmärk on kindlustada, et Flaami energiamahukad ettevõtted oleksid ja jääksid liidriteks energiatõhususe alal. Daikin osaleb juba praegu auditilepingu jätkuprogrammis – Flaami energiapoliitika kokkuleppes – mis hõlmab aastaid 2015–2020 ning millel on samad eesmärgid kui auditilepingul, kuid milles osalevatele ettevõtetele on esitatud täiendavaid nõudmisi.

Lisaks sellele on Daikinil tõhus energiajuhtimissüsteem, mille abil kindlustatakse energia jätkusuutlik kasutamine JA energiatarbe vähendamine! 2014. aastal viis Lloyds vastavalt ISO 50001 standardile edukalt läbi meie juhtimissüsteemi auditi. Daikin on üks esimesi õhukonditsioneeride tootjaid, kes on saanud sellise tunnustuse osaliseks.

Märkus: DENV kasutab oma Ostendi tootmistehases ainult rohelist energiat. Rohelise energia tootmiseks on paigaldatud ka 2000 päikesepaneeli. Nende sammudega on DENV oma süsiniku jalajälge drastiliselt vähendanud.

ISO 45001 sertifikaat

Daikini jaoks on töötajate, alltöövõtjate, külaliste ja naabrite turvalisus ülioluline.

Daikin Europe N.V. on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 45001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaadi.

Sellele standardile vastamiseks on Daikin Europe N.V. juurutanud ohutuse juhtimissüsteemi, mis hõlmab järgmist:

 • Tervishoiu- ja ohutusalased põhimõtted
 • Regulaarsed riskianalüüsid
 • Ohutusalane tegevuskava
 • Ohutus- ja tervishoiualased eesmärgid
 • Vastavus õiguslikele ja muudele nõuetele
 • Töötajate kaasamine ja nendega konsulteerimine
 • Tõhusad treeningud ja juhised
 • Ohutuse ja tervishoiualased teatised
 • Organisatsiooni ohutuse taseme tõhus mõõtmine
 • Ettevõtte tegutsemisega seotud hädaolukorras tegutsemise protseduurid (nt külmaaine leke, tulekahju, keskkonnaga seotud vahejuhtumid)
 • Ohutussüsteemi auditid ja hindamised

Lisateave

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?